Montessori Elementary for Parents

Understanding & Application

Elementary-aged children have reached a new stage of development in which they are ready to take on the entire world! Their natural curiosity responds to the Cosmic Curriculum that Montessori elementary provides because it addresses their passion to understand the entire Universe!

It is important to pay attention to the qualities and characteristics of the 6-12 age child because they are filled with enthusiasm for learning. How you encourage them can benefit them for many years to come. The Montessori method is particularly designed to meet the elementary child’s needs.

This course will provide you with background philosophy, information about elementary development, and a method to introduce the world with your child’s particular interests in mind.

When you support your child with the information provided in the class, you will inspire your child’s sense of wonder, spark their imagination, and promote enthusiasm and excitement for a lifetime of learning.


Your Instructor


Kim Anh Nguyễn Anderson
Kim Anh Nguyễn Anderson

Kim Anh Nguyễn Anderson has 17 years of experience as an educator and administrator in private, public, and international schools. She graduated from California State University San Marcos with M.Ed in Literacy and Curriculum Design, and from HCMC University of Pedagogy with a BA degree focused on teaching English as a Second Language for Middle and High School students. Kim Anh is 0-12 Montessori trained. For the past 13 years she has worked in 3-6 and 6-12 Montessori environments, both in the private and public sector. She currently teaches an upper elementary class and is also an edupreneur who conducts seminars, trains teachers, and consults with school owners and parents about best practices. Kim Anh leverages her bicultural and bilingual experiences to diversify the work that she does for children and adults. She believes that everyone can be a successful learner when given a voice and a choice to design their learning fabric.

Thạc sĩ Kim Anh Nguyễn Anderson đã có 17 năm kinh nghiệm là nhà giáo dục và quản lý tại các trường tư thục, công lập và quốc tế. Hiện nay cô Kim Anh đang cho ra đời Công ty dịch vụ Tư vấn giáo dục tại Mỹ có tên là World-Class Educational Services. Cô tốt nghiệp Đại học Bang California San Marcos với bằng Thạc sĩ Giáo dục và Thiết kế Chương trình học, và Đại học Sư phạm TP.HCM với bằng Cử nhân chuyên về giảng dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai cho học sinh Trung học phổ thông. Cô Kim Anh được đào tạo Montessori 0-12. Trong 13 năm qua, cô đã làm việc trong môi trường Montessori 3-6 và 6-12, cả trong hệ tư nhân và nhà nước. Cô hiện đang dạy một lớp trên tiểu học và cũng là một Chuyên gia đào tạo hướng dẫn thực hiện các cuộc hội thảo, đào tạo giáo viên và tư vấn với chủ trường và phụ huynh về các phương pháp Giáo dục hiệu quả. Cô Kim Anh tận dụng kinh nghiệm song ngữ và lưỡng văn hoá của mình để đa dạng hóa công việc học và đào tạo dành cho trẻ em và người lớn. Cô ấy tin rằng ai cũng đều có thể trở thành công trong học đường khi được trao quyền thiết kế tiếng nói và sự lựa chọn cho con đường học vấn của mình.


Claudia Mann
Claudia Mann

Claudia Mann has been enchanted with Montessori education since 1976. Certified Elementary I, II and Secondary I, Ms. Mann has guided children and adults in classrooms and schools to be passionate learners, sustaining Cosmic Education as the heart and soul of the Montessori vision. After more than 25 years in the classroom, Ms. Mann was part of the founding team at Chaffee County Montessori School in Salida, CO. Ms. Mann currently coaches teachers and school leaders both onsite and online through www.fossilicious.com and www.inspired-learning-Montessori-education.com.


Thạc sĩ Claudia Mann bắt đầu say mê giáo dục Montessori từ năm 1976. Cô được cấp chứng chỉ Tiểu học I, II và Trung học I, cô Claudia đã hướng dẫn trẻ em và người lớn trong các lớp học và trường học trở thành những người học đam mê, coi Giáo dục Vũ trụ là trái tim và linh hồn của tầm nhìn Montessori. Sau hơn 25 năm đứng lớp, Cô Claudia là thành viên của nhóm sáng lập Trường Montessori Quận Chaffee ở Salida, tiểu bang Colorado. Cô hiện đang huấn luyện giáo viên và lãnh đạo trường cả tại chỗ và trực tuyến thông qua www.fossilicious.com và www.Insipred-learning-Montessori-education.com.


Course CurriculumFrequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts on May 9, 2021 and ends August 1, 2021

Get started now!